ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองยะลาสัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2566

นางวลัยลักษณ์ ธาระณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมืองยะลา เข้าร่วมประชุม

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองยะลาสัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต

นายอำเภอเมืองยะลา/ผอศปกอเมืองยะลา เป็นประรานการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตาม

นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบนโยบาย และแนวทาง

ปฏิบัติของราชการ นำไปประชาสัมพันธ์และปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

ปลัดอำเภอ กำนัน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ คณะครูศูนย์การรียนรู้ตำบลเปาะเส้ง ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารผลการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้อำเภอเมืองยะลาและศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปาะเส้ง

ตลอดจนประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้รับทราบ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง หมู่ที่ 1ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สกร.อำเภอเมืองยะลา