บทบาทหน้าที่

นางสาวสุปราณี ประจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นางสาวศิรินกรณ์ บุญเทียม
นักวิชาการศึกษา
นายสมพงศ์ เลขานุกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุธิดา พูนผล
พนักงานบริการ
นายฤทธิโรจน์ ใบแก้ว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ