ประวัติความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
(สำนักงาน สกร.จังหวัดยะลา)

Yala Provincial Office of The Non-Formal and Informal Education
فجابتن فنديديكن نونفامن دان فنديديكن يڠلأين ويلايه جالا

ที่ตั้ง  1 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร 073-212732  โทรสาร 073-247239
Website http://yala.nfe.go.th  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ü สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาเดิมประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2519 ในนาม “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดยะลา” สังกัด กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา

 Ü .ศ.2523 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดยะลาเป็น“ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา (ศนจ.ยะลา)” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

 Ü พ.ศ.2536 มีการขยายหน่วยงานไปสู่ระดับอำเภอตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.)” เพื่อให้มีบริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

 Ü พ.ศ.2545 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 8 แห่ง

 Ü วันที่ 4 มีนาคม 2551 เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 โดยใช้ชื่อย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดยะลา

Ü วันที่ 18 พฤษาคม 2566 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา" โดยใช้ชื่อย่อว่า "สำนักงาน สกร.จังหวัดยะลา"

 Üสำนักงาน สกร.จังหวัดยะลา  เป็นหน่วยงานการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา  มีสถานศึกษาในสังกัด แบ่งเป็น ศูนย์ สกร.อำเภอ 8 แห่ง คือ
1. ศูนย์ สกร.อำเภอเมืองยะลา
2. ศูนย์ สกร.อำเภอรามัน
3. ศูนย์ สกร.อำเภอกรงปินัง
4. ศูนย์ สกร.อำเภอยะหา
5. ศูนย์ สกร.อำเภอกาบัง
6. ศูนย์ สกร.อำเภอบันนังสตา
7. ศูนย์ สกร.อำเภอธารโต
8. ศูนย์ สกร.อำเภอเบตง

 Üห้องสมุดประชาชน 9 แห่ง คือ
1. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน
4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง
5. ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา
6. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง
7. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา
8. ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต
9. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง