ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวพัชรี มณีแสงสาคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธารโต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด

ร่วมต้อนรับ

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล และคณะบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล

ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธารโต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา

และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพต่อไป ณ ศูนย์สงเสริมการเรียนรู้อำเภอธารโต จังหวัดยะลา


สกร.อำเภอธารโต