บทบาทหน้าที่

งานพัสดุ/งานบริหารทั่วไป
นายประเสริฐ บำเรอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นางอนิสรา พรหมมณี
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริวรรณ พูนผล
นักวิชาการพัสดุ
นายสะอารี ยะโก๊ะ
พนักงานบริการ
งานบริหารบุคลากร
นางสาวอาณีซะห์ มะโดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรอฮานา แซะเซ็ง
พนักงานบริการ
งานธุรการสำนักงาน
นางสาววรรัตน์ นิตยสุข
พนักงานบริการ
นายมะราวี ยาวารี
พนักงานบริการ
งานอาคารสถานที่
นายกิตติ ยามาสาเร๊ะ
นักจัดการงานทั่วไป
นายคล่อง ปิ่นชูทอง
พนักงานบริการ
นายดอรอนิง เฮง
พนักงานบริการ
นายอับดุลกาเดร์ บินเมรุณี
พนักงานบริการ
งานยานพาหนะ
นายอิสมะแอ สะหะโด
พนักงานขับรถยนต์
นายสิวะรส บุญเทียม
พนักงานขับรถยนต์
งานดูแลรักษาความปลอดภัย
นายมะดาโอะ สาเลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวรวิทย์ แก้วหมุน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายนพดล จินดารัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย