การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าสาปและตำบลเปาะเส้ง
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองยะลาสัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2566
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล
ร่วมเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ลงพื้นที่นิเทศ ติกตามผลการปฏิบัติงานศูนย์การรียนรู้ตำบลพร่อน ศูนย์การเรียบรู้ ตำบลบันนังสาเรง และศูนย์การรียนรู้ตำบลลำพะยา
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตำบล
ลงพื้นที่นิเทศศูนย์การเรียนรู้ตำบลลิดล ตำบลลำใหม่ และตำบลลำพะยา
สกร.อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สกร.อำเภอบันนังสตาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566
สกร.อำเภอรามัน ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
สกร.อำเภอรามัน ร่วมเคารพธงชาติเพื่อระลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์