เข้าสู่ระบบ  [กศน.จังหวัด]   [กศน.อำเภอ]   [กศน.ตำบล]
 ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกในระบบ     [ข้อมูลทั้งหมด]    [ข้อมูลรายตำบล]
ขอให้ ครู กศน. ดำเนินการสำรวจข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อมูล 100%

 ดาวน์โหลดหนังสือเรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พ.ศ.๒๕๕๗