หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

กศน.ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

 

 

  ข้อมูลทั่วไป

 

สภาตำบลยุโป    ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลยุโปตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๙  เดือน. มกราคม   พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราม ๒๕๓๙  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๙  และต่อมา ปี๒๕๕๙  ได้รับการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยุโปเป็นเทศบาลตำบลยุโป  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

w ที่ตั้ง ตำบลยุโป เป็นหนึ่ง  ใน14  ตำบลของอำเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา     สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 เนื้อที่ประมาณ21,106.25 ไร่ หรือประมาณ 33.77 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา  ประมาณ 8 กิโลเมตร

 

w อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณ)

ตำบลยุโป มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 33.77  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 21,106.25  ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆดังนี้คือ

ทิศเหนือ          จด      ตำบลตาเซะ   อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา                                  

และเขตอำเภอแม่ลาน      จังหวัดปัตตานี

ทิศใต้             จด      ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

ทิศตะวันออก     จด      แม่น้ำปัตตานี และเขตอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันตก      จด      ตำบลลำใหม่  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา                                   

                    และเขตอำเภอแม่ลาน    จังหวัดปัตตานี