.

ยินดีต้อนรับสเข้า...กศน.ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  NFE.UPOO   serlamat  datang

 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Contact us 
Contact us
 

กศน.ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

 

 

  ข้อมูลทั่วไป

 

สภาตำบลยุโป    ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลยุโปตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๙  เดือน. มกราคม   พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราม ๒๕๓๙  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๙  และต่อมา ปี๒๕๕๙  ได้รับการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยุโปเป็นเทศบาลตำบลยุโป  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

w ที่ตั้ง ตำบลยุโป เป็นหนึ่ง  ใน14  ตำบลของอำเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา     สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 เนื้อที่ประมาณ21,106.25 ไร่ หรือประมาณ 33.77 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา  ประมาณ 8 กิโลเมตร

 

w อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณ)

ตำบลยุโป มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 33.77  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 21,106.25  ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆดังนี้คือ

ทิศเหนือ          จด      ตำบลตาเซะ   อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา                                  

และเขตอำเภอแม่ลาน      จังหวัดปัตตานี

ทิศใต้             จด      ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

ทิศตะวันออก     จด      แม่น้ำปัตตานี และเขตอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันตก      จด      ตำบลลำใหม่  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา                                   

                    และเขตอำเภอแม่ลาน    จังหวัดปัตตานี

 

 

  

นายมุกตาร  ประดู่
หัวหน้า กศน.ตำบลยุโป

 

 

นางสาวต่วนซูรียานิง  ต่วนกอแต

ครูอาสาสมัครฯ กศน.ตำบลยุโป

 

 

 

 

 
 
Febuary 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 Febuary 2563
 
All online 6 People
IP number 3.226.122.74
You are visitor number 60,465
กศน.ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
อาคารกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 2 บ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Tel : 0824285359  Fax : -
Email : pradoo 880@้hotmail.com