หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

กศน.ตำบลถ้ำทะลุ

          1.2สังกัด

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

          1.3 ประวัติความเป็นมา

          ตำบลถ้ำทะลุ เป็นตำบลเล็ก ๆ ตำบลหนึ่งของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และเป็นตำบล 1 ใน 5 ตำบลของ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 410 เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ความเป็นมาของตำบลถ้ำทะลุ แรกเริ่มจากจุลศักราช 1253ปีเถาะ ได้มี "เจ้าพระยาขี่ช้างเข้ามาในตำบลถ้ำาทะลุเพื่อที่มาหาเหมืองแร่ ในสมัยนั้นตำบลถ้ำทะลุมีลักษณะเป็นป่าทึบ เจ้าพระยา ได้ท้าการบุกเบิกตั้งรกรากท้ามาหากิน โดยการท้าเหมืองแร่ ในการท้าเหมืองแร่แต่ละครั้งนั้น จะต้องมีการเชือดแพะ เพื่อเซ่นไหว้ทวดเจ้าที่ซึ่งก็คือ โต๊ะนิป่าหวัง และจะต้องท้าการเซ่นไหว้ทุกปีหลังจากนั้น เจ้าพระยาก็ได้อันเชิญเจ้าแม่ ลิ้มก่อเนียวมาจากจังหวัดปัตตานี จึงได้ตั้งศาลเจ้าแม่ขึ้นในถ้ำและได้ตั้งชื่อว่าศาลเจ้าแม่ฮุ้ยโจ้ว ในทุก ๆ ปีของเดือน 4 แรม 2 ค่ำ จะมีการจัดงานฉลองสมโภชเจ้าแม่ฮุ้ยโจ้ว 3 วัน 3 คืน งานจะมีการจัดขึ้นก่อน 1 วัน และในวันแรม 3 ค่ำ ของเดือน 4 จะตรงกับวันเกิดของเจ้าแม่ฮุ้ยโจ๊ว ในงานจะมีมโหรสพมากมาย เช่น งิ้ว เมาะยง ลิเก และที่ขาดไม่ได้ก็คือ หนังตะลุง เพราะเจ้าแม่ฮุ้ยโจ้วชอบมาก ต่อมาในระยะหลังได้มีการไม่ให้ฆ่าสัตว์ในงานฉลองสมโภชเจ้าแม่ และให้เปลี่ยนเป็นการ กินเจ แทน

ต่อมาในช่วงหลัง เจ้าพระยา ได้เสียชีวิตลง ก็ได้มีแม่ชีชาวจีนชื่อว่า คางิ้ม แซ่โล้ว ได้มาทำนุบำรุงและ บูรณะเพิ่มเติมต่อจาก เจ้าพระยา ซึ่งแม่ชีท่านนี้เองที่ได้สังเกตว่าถ้ำ สามารถทะลุเข้าออกกันได้ทั้ง 2 ทิศทางก็คือปากถ้ำที่สามารถทะลุเข้าออกได้ และด้านบนของถ้ำก็เปิดทะลุมองเห็นท้องฟ้าได้ ก็เลยเรียกกันตาม มาว่า ถ้ำทะลุซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่มาตั้งรกรากที่าตำบลถ้ำทะลุจะมีเชื้อสายชาวจีนมาจากจังหวัดปัตตานี และต่อมา องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้มีการแบ่งพื้นที่ส่วนนี้เป็น ตำบลถ้ำทะลุ มีเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน

กศน.ตำบลถ้ำทะลุ   ปัจจุบันตั้งอยู่ในรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถ้ำทะลุ  กศน.ตำบลถ้ำทะลุ   มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

 

1.4ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ

ตำบลถ้ำทะลุ   มีพื้นที่ 67  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่ได้  42,005  ไร่   มีภูมิประเทศเป็ภูเขาและที่ลาดชันเป็นส่วนใหญ่

ทิศเหนือ              ติดกับ     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา  .บันนังสตา  และเขต  .ยะหา

ทิศใต้                  ติดกับ     องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต  .ธารโต

ทิศตะวันออก       ติดกับ     องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา  .บันนังสตา

ทิศตะวันตก         ติดกับ     เขตประเทศมาเลเซีย

 

         

1.5 สภาพทางสังคม

1.5.1  โรงเรียนของรัฐ   จำนวน  1   แห่งได้แก่

1) โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง  :ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านบันนังบูโบ   ตำบลถ้ำทะลุ    อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

2) โรงเรียนตาดีกา  ตั้งอยู่หมู่ที่   3  บ้านบันนังบูโบ   ตำบลถ้ำทะลุ    อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

1.5.2  วัด  จำนวน  2   แห่งคือ วัดตังกาเด็ง : ตั้งอยู่ตำบลถ้ำทะลุ   และ  วัดถ้ำทะลุ  :  ตั้งอยู่ตำบลถ้ำทะลุ   

1.5.3  บ้านหนังสืออัจฉริยะ  5  แห่ง

1.5.4  องค์การบริหารส่วนตำบล1 แห่งคือ  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ตั้งอยู่ ทางทิศใต้ของอำเภอบันนังสตา  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  410  ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  67  ตารางกิโลเมตร  หรือ  42,005  ไร่

1.5.5  สถานนีตำรวจบาตูตาโมง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5  ตำบลถ้ำทะลุ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 

1.5.6 กศน.ตำบล จำนวน 1  แห่ง คือกศน.ตำบลถ้ำทะลุ ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลถ้ำทะลุ   

1.5.7 สถานพยาบาล จำนวน1 แห่งคือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถ้ำทะลุ

1.5.8  หน่วยกู้ภัยประจำตำบลถ้ำทะลุ   จำนวน   1  แห่ง

1.5.9  จุดตรวจรักษาความปลอดภัย  อรบ.ทุกหมู่บ้าน

1.5.10  ค่ายทหาร พายับ  ตั้งอยู่หมู่  5  ตำบลถ้ำทะลุ  จัดตั้งค่ายเมื่อ  ..2557

1.5.11  อื่นๆได้แก่ เครื่องออกกำลังกายประจำตำบล 1 จุด 

          1.6 การคมนาคมขนส่ง

                        - การคมนาคมในเขตตำบลถ้ำทะลุ  และพื้นที่ใกล้เคียงใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก

 

          1.7 การโทรคมนาคม

                        - มีโทรศัพท์เข้าถึงหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

          1.8 การไฟฟ้า

                   1)  มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 5 หมู่บ้าน ประชากรทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลัง

                        2)  ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอกับเขตพื้นที่

          1.9 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   1)  น้ำประปาหมู่บ้าน

                        2)  น้ำประปาภูเขา

            1.10 แหล่งน้ำอื่นๆ

                   - ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  จำนวน   1   แห่งได้แก่  บ้านตังกาเด็ง  หมู่ 5  

 

1.11ข้อมูลที่ตั้งกศน.ตำบลถ้ำทะลุ

ที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบันนังบูโบ  หมู่   3  ตำบลถ้ำทะลุ   อำเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา 

แผนที่แสดง : ที่ตั้ง กศน.ตำบลถ้ำทะลุ

 

 

 

 

2. สภาพทางสังคม-ประชากร  

          2.1การปกครอง

            ตำบลบางถ้ำทะลุ   ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบันนังสตา  ประกอบด้วย  5  หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1  บ้านถ้ำทะลุ , หมู่ 2บ้านนาซัว, หมู่ 3บ้านบันนังบูโบ หมู่ 4  บ้านดีด๊ะ   หมู่  5   บ้านตังกาเด็ง 

2.2 ประชากร ตำบลบางโพธิ์เหนือ มีจำนวนประชากร    3,223   คน    ดังนี้