หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

  microplanning

1 2 3 4 5

 

 รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th  [เวอร์ชั่นเก่า]  [เวอร์ชั่นใหม่]


[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]     [ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ]  
แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1,2,3,5    ส่วนที่ 4


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
 ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

   

 

 


เข้าสู่ระบบ >>     [กศน.จังหวัด]     [กศน.อำเภอ]     [กศน.ตำบล]  
เริ่มบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 >>
     [คู่มือการดำเนินงาน]     [แบบสำรวจ]     [แบบประเมิน]     [ตัวอย่างแบบประเมิน]     [17กลุ่มเป้าหมาย]     [61หลักสูตรอาชีพ]
ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อซ้ำกัน ข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น
 ประมวลผลข้อมูลการสำรวจอัตราการรู้หนังสือที่ได้บันทึกในระบบ 


{ข้อมูลสำหรับ กศน.อำเภอ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.}
    

        ขอแสดงความยินดี กับ อ.สากีน๊ะ บิงดอเล๊าะ ครูอาสาสมัครฯ กศน. กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลาได้รับรางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2556 รุ่นที่ 5

-------------------------------------------------------------------------------  

      

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลตะโละหะลอ