หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 กศน.ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ประวัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกตำบลสะเตงนอกเป็น 1 ใน 14 ตาบลของอาเภอเมืองยะลา โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่รอบตัวเมืองยะลา มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาบ้าง เดิมพื้นที่ของตัวเมืองยะลา มีชื่อเรียกว่า สะเตงและพื้นที่กว้างใหญ่มาก ยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่ของตาบลสะเตงนอกออกเป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่ในวงข้างในมีชื่อเรียกว่า สะเตงส่วนพื้นที่ที่ได้แบ่งออกจากสะเตงที่อยู่วงนอก เรียกว่า สะเตงนอกเดิมสะเตงนอกมีเพียง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 ซึ่งต่อมาได้แยก หมู่ที่ 6 จากหมู่ที่ 4 และแยกครั้งถัดมา คือหมู่ที่ 7 ซึ่งแยกจากหมู่ที่ 3 และได้แยกพร้อมกันอีก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 แยกจากหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แยกจากหมู่ที่ 4 และครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันแยกพร้อมกัน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11 แยกจากหมู่ที่ 5 หมู่ที่12 แยกจากหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ได้แยกจากหมู่ที่ 7 ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านเบอร์เส้ง เบอร์เส้งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่า มิตรภาพ หรือเพื่อน หมายถึง มิตรภาพและความมีน้าใจ ที่มีต่อคนเดินทาง ทาให้ผู้ที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นมาลงหลักสร้างถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเบอร์เส้ง

หมู่ที่ 2 บ้านมลายูบางกอก ดั้งเดิมเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากเมืองกรุงเทพ หรือที่เรียกว่าบางกอก มาจับจองที่ดิน สร้างหลักปักฐาน สร้างครอบครัว ในพื้นที่แห่งนี้ โดยอาชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพค้าขาย จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านมลายูบางกอกซึ่งหมายถึงชาวมุสลิมที่มาจากกรุงเทพ

หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเกี่ยวกับที่มาของบ้าน เปาะยานิว่า ในสมัยโบราณมีวิญญาณนักรบ 2 คน ชื่อยานะ เป็นพี่ และยานิซึ่งเป็นน้อง โดยวิญญาณของ ยานะสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดยะลาและปัตตานี บริเวณอาเภอยะรัง ส่วนวิญญาณของยานิได้อาศัยอยู่กับตายาย 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของหมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก

เดิมทียานิได้มาเยี่ยมเยียนตายายทั้งคู่ โดยที่ตายาย ไม่ทราบว่ายานิเป็นวิญญาณ แต่เนื่องจากในบริเวณนั้นไม่มีบ้านคนอาศัยและยานิก็มาหาท่านทั้งสองทุกวัน วันหนึ่งยายได้ซุ่มอยู่หลังต้นไม้