หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

miccroplainning กศน.ตำบลสะเตงนอก ส่วนที่ 1,2,3

microplanning กศน.ตำบลสะเตงนอก  ส่วนที่ 4,5

แจ้งนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์นัซรีน  บาเหะ ติดตามชม ETV วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษในวันอาทิตย์

วันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๔๕ น.

คลิ้กรับชม

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th  [เวอร์ชั่นเก่า]  [เวอร์ชั่นใหม่]


[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]     [ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ]  
แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1,2,3,5    ส่วนที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม