.

กศน.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาต้องการให้จัดค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ที่ใด ?
ห้องประชุม กศน จังหวัด
ศึกษาธิการภาค 12
ค่ายสิรินเธร
เขื่อนบางลาง
  Home page    Contact us 
Contact us
 

แผนที่ กศน ตำลบสะเตง

 

 

1. สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบลสะเตง)

  เทศบาลนครยะลา เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลเมือง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2479 สำนักงานเทศบาลเดิมตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสะเตง อันเป็นบริเวณที่ตั้งของตัวจังหวัดยะลาเดิม ต่อมาได้ย้ายที่ทำ การมาอยู่ ณ โรงเรียนที่เทศบาลได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ใกล้ถนนสุขยางค์ (สโมสรข้าราชการจังหวัดเดิมและถูกรื้อสร้างเป็นอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลใน ปัจจุบัน) เพื่อสะดวกต่อการเป็นศูนย์กลางการติดต่อกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการศาลากลางจังหวัดยะลาและใกล้ที่ ทำการอำเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกกันว่า "ตลาดนิบง "

ปี พ.ศ. 2501 คณะผู้บริหารได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 1,200,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2501 จัดสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลถาวรขึ้นเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ขนาดใหญ่แบบพิเศษของกรมโยธาเทศบาล เป็นเงิน 1,174,921 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ทั้งได้ย้ายสำนักงานจากอาคารเรียนมาสู่อาคารหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารหลังหน้าสุดที่ใช้อยู่ในสำนักงานเทศบาลปัจจุบัน และได้มีการขยายปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับสภาวะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

เทศบาลเมืองยะลา ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 ยกฐานะเทศบาลเมืองยะลาเป็น เทศบาลนครยะลา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป

ที่ตั้ง

เดิมตามราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา ประกาศเล่มที่ 52 หน้า 1223 ตรา ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีเนื้อที่แรกเริ่มประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ขยายพื้นที่เป็น 19.4 ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมตำบลสะเตงทั้งหมด[1] มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้[1]

·         ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และติดต่อกับอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

·         ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

·         ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

               ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา

นายดาวิดส์  ลาเต๊ะ
หัวหน้า กศน.ตำบลสะเตง

นางสาวนูรีซัน  ยารง
ครู ศรช.ตำบลสะเตง

นางสาวมัสเตาะ  อาสาบาโง
ครู อาสาฯปอเนาะ

 
 
October 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 October 2563
 
All online 1 People
IP number 100.24.125.162
You are visitor number 75,703
กศน.ตำบลสะเตง อำเภอ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา
ชุมชนจารูนอก ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : 089-4632612  Fax : -
Email : sateng_srj@hotmail.com