หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th [เวอร์ชั่นเก่า] [เวอร์ชั่นใหม่]


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
จัดคลินิกให้คำปรึกษาและบริการภารกิจของหน่วยงาน

หนังสือสั่งการจากสำนักงานกศน.
 


ข่าวการศึกษา
 


ข้อมูลที่น่าในใจ
 

  

      

 

      

 


คลินิกให้คำปรึกษาและบริการภารกิจหน่วยงาน
 

 นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางอรษา สุขโอ และนางสาวเบญจวรรณ ศรีวัง  ร่วมบริการคลีนิกการเรียนรู้ กศน.กับหน่วยงานอาสาพัฒนาชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาฯและเครือข่าย  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนำอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่ายให้สามรถบริหารจัดการชุมชน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ