หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 กศน.ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ตำบลเปาะเส้ง  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองยะลา  แต่เดิมกล่าวได้ว่า ได้มีชาวจีนครอบครัวหนึ่งมาตั้งหลักฐานบ้านเรือน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้บุตรชายคนหนึ่ง มีชื่อว่าเส้ง ต่อมาได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้น โดยแยกที่ของตนเองเป็นที่สร้างวัด พอสร้างเสร็จแล้วชาวไทยพุทธได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น ซึ่งขณะนั้นที่ตำบลหน้าถ้ำ มีชาวไทยอิสลามอาศัยอยู่มาก และได้พบพระพุทธรูปในถ้ำ เมื่อชาวเปาะเส้งรู้ข่าวจึงได้ตกลงแลกเปลี่ยนที่ทำกินกัน เพราะชาวไทยอิสลาม คิดว่าตนเองไม่นับถือ การกราบไหว้พระพุทธรูป แล้วจะเอาเก็บไว้ทำไม ชาวอิสลามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำจึงอพยพมาอยู่ที่เปาะเส้ง  และชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่เปาะเส้งก็อพยพไปอยู่หน้าถ้ำ ชาวบ้านจึงเรียกว่า ตำบลเปาะเส้ง   เพราะคำว่า เปาะเส้ง  แปลว่า พ่อ ส่วน  เส้ง คือชื่อบุตรคนจีนดังกล่าว และต่อมาได้แบ่งการปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน 

ตำบลเปาะเส้ง  มี  4  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

            หมู่ที่ 1    บ้านเปาะเส้ง  มี        309       ครัวเรือน

            กำนัน     นายอาแซ          ยามา

            หมู่ที่  2   บ้านจืองา มี          351        ครัวเรือน

                                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายกูอาแซ       รงโซ๊ะ

            หมู่ที่  3   บ้านกูแบปาแย มี 222          ครัวเรือน

                                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายสาการียา  หะยีดาหะ

           หูม่ที่  4   บ้านเนียง มี        258      ครัวเรือน                      

                                          ผู้ใหญ่บ้าน  นายดอเลาะแม  แวกาจิ