.

** กศน.ตำบลเปาะเส้ง ขอเชิญทุกท่านร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  ตั่งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.ตำบลเปาะเส้งจัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผู้สูงอายุ
กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น
กิจกรรมสตรีไทยหัวใจแกร่ง
  Home page    Contact us 
Contact us
 กศน.ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ตำบลเปาะเส้ง  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองยะลา  แต่เดิมกล่าวได้ว่า ได้มีชาวจีนครอบครัวหนึ่งมาตั้งหลักฐานบ้านเรือน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้บุตรชายคนหนึ่ง มีชื่อว่าเส้ง ต่อมาได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้น โดยแยกที่ของตนเองเป็นที่สร้างวัด พอสร้างเสร็จแล้วชาวไทยพุทธได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น ซึ่งขณะนั้นที่ตำบลหน้าถ้ำ มีชาวไทยอิสลามอาศัยอยู่มาก และได้พบพระพุทธรูปในถ้ำ เมื่อชาวเปาะเส้งรู้ข่าวจึงได้ตกลงแลกเปลี่ยนที่ทำกินกัน เพราะชาวไทยอิสลาม คิดว่าตนเองไม่นับถือ การกราบไหว้พระพุทธรูป แล้วจะเอาเก็บไว้ทำไม ชาวอิสลามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำจึงอพยพมาอยู่ที่เปาะเส้ง  และชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่เปาะเส้งก็อพยพไปอยู่หน้าถ้ำ ชาวบ้านจึงเรียกว่า ตำบลเปาะเส้ง   เพราะคำว่า เปาะเส้ง  แปลว่า พ่อ ส่วน  เส้ง คือชื่อบุตรคนจีนดังกล่าว และต่อมาได้แบ่งการปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน 

ตำบลเปาะเส้ง  มี  4  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

            หมู่ที่ 1    บ้านเปาะเส้ง  มี        309       ครัวเรือน

            กำนัน     นายอาแซ          ยามา

            หมู่ที่  2   บ้านจืองา มี          351        ครัวเรือน

                                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายกูอาแซ       รงโซ๊ะ

            หมู่ที่  3   บ้านกูแบปาแย มี 222          ครัวเรือน

                                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายสาการียา  หะยีดาหะ

           หูม่ที่  4   บ้านเนียง มี        258      ครัวเรือน                      

                                          ผู้ใหญ่บ้าน  นายดอเลาะแม  แวกาจิ

 


 

 

 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา

 

นางอรษา  สุขโอ
หัวหน้า กศน.ตำบลเปาะเส้ง

นางสิริพร  ศรีโหร
ครูอาสาสมัครกศน.เปาะเส้ง

 นางสาวสลิลดา  ภักดีรัตน์
ครูอาสาฯประจำสถาบันปอเนาะ

 

 
 
September 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9