.

** กศน.ตำบลเปาะเส้ง ขอเชิญทุกท่านร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  ตั่งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.ตำบลเปาะเส้งจัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผู้สูงอายุ
กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น
กิจกรรมสตรีไทยหัวใจแกร่ง
   Home page 
General
 

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เว็บไซต์สำนักงาน กศน. www.nfe.go.th [เวอร์ชั่นเก่า] [เวอร์ชั่นใหม่]


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

News releases
 
News Knowledge.
 
 
Image activity
 
จัดคลินิกให้คำปรึกษาและบริการภารกิจของหน่วยงาน

หนังสือสั่งการจากสำนักงานกศน.
 


ข่าวการศึกษา
 


ข้อมูลที่น่าในใจ
 

  

      

 

      

 


คลินิกให้คำปรึกษาและบริการภารกิจหน่วยงาน
 

 นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางอรษา สุขโอ และนางสาวเบญจวรรณ ศรีวัง  ร่วมบริการคลีนิกการเรียนรู้ กศน.กับหน่วยงานอาสาพัฒนาชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาฯและเครือข่าย  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนำอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่ายให้สามรถบริหารจัดการชุมชน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา

 

นางอรษา  สุขโอ
หัวหน้า กศน.ตำบลเปาะเส้ง

นางสิริพร  ศรีโหร
ครูอาสาสมัครกศน.เปาะเส้ง

 นางสาวสลิลดา  ภักดีรัตน์
ครูอาสาฯประจำสถาบันปอเนาะ

 

 
 
September 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 September 2563
 
All online 3 People
IP number 3.226.248.180
You are visitor number 78,204
 
 
กศน.ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
หมู่ 2 บ้านจืองา ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖  Fax : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖
Email : tambon_pohseng.ksn@hotmail.com