หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

กศน.ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
ภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

          ตำบลลิดลเป็นตำบลหนึ่งใน  ๑๔  ตำบลของอำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาทางทิศตะวันตกประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    ตำบลลำใหม่    อำเภอเมืองยะลา

ทิศใต้              ติดต่อกับ    ตำบลยะลา      อำเภอเมืองยะลา

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    ตำบลพร่อน      อำเภอเมืองยะลา

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา

 

 

 

           พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๒๐.๐๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๒,๕๑๒.๕๐  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
            สภาพพื้นที่ของตำบลลิดล  เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม  แต่จะมีภูเขาบางส่วนบริเวณทิศตะวันตกของตำบลในหมู่ที่  ๕ เนื่องจากพื้นที่ทั้งตำบลเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม  จึงมีการทำสวนยางและทำนาเป็นส่วนใหญ่ ในบริเวณทางด้านตะวันออกของตำบล  มีถนนสายสำคัญตัดผ่านในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙  ไปเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๔๐๖๕  ในตำบลเปาะเส้ง     

 

 เขตการปกครอง

 ตำบลลิดล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๕  หมู่บ้าน

หมู่ที่  ๑  บ้านลิดล    กำนันชื่อ  นายยาซิง  สามะอุง

มู่ที่  ๒  บ้านบุ๊        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายโยธิน  รอดพล

หมู่ที่  ๓  บ้านบาตูปูเต๊ะ   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายราเชนทร์  ทาเน๊าะ

หมู่ที่  ๕   บ้านตาโละ       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายวสันต์   เจ๊ะแต

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

1.  การคมนาคมของตำบลลิดล  มีการคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าไปสู่อำเภอเมืองยะลาตัดผ่านตำบลในหมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๓  ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๔๐๖๕  ในเขตตำบลเปาะเส้ง  ซึ่งเป็นถนนลาดยางสภาพ

 

2.  การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙  สามารถเชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานีผ่านตำบลลิดลในหมู่ที่  ๑ หมู่ที่  ๒        และหมู่ที่  ๓  เข้าสู่อำเภอเมืองยะลา  ซึ่งเป็นถนนลาดยางสภาพดี

 

3.  การคมนาคมติดต่อภายในตำบล  และตำบลใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ ทางหลวงหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙ สามารถเชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลลำใหม่  ตำบลพร่อน  และตำบลเปาะเส้ง  นอกจากนี้ยังมีถนนโครงข่ายเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต  เสริมเหล็กสภาพดี

 

4.  การบริการรถโดยสารของตำบล  จะมีรถโดยสารประจำทางจากอำเภอเมืองยะลาถึงอำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานีผ่านตำบลลิดลในบริเวณหมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๓

 

การสาธารณูปโภค

 

๑.  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

           เนื่องจากตำบลลิดลมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ดังนั้นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจึงอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในตำบล  ได้แก่  คลองลูโบะปือแต    คูส่งน้ำจีจา  คูส่งน้ำบ้านบุ๊  คูส่งน้ำบาตูปูเต๊ะ  และคูส่งน้ำตาโล๊ะ

 

๒.  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค

 

-  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

 

          -  ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นที่มีอยู่ในแต่ละครัวเรือนหรือใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น  บ่อบาดาล ซึ่งเป็นบ่อสาธารณะที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

 

  -  แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค

 

            ส่วนใหญ่บริโภคน้ำฝนเป็นหลัก  โดยแต่ละครัวเรือนจะมีภาชนะสำหรับรองรับน้ำฝน  หรือโอ่งซีเมนต์สำหรับกักเก็บน้ำ

 


๓.  การระบายน้ำ

 

             มีการระบายน้ำผ่านไปยังบริเวณคู  คลอง  หนองน้ำต่าง ๆ  และบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม  การไหลระบายของน้ำนับว่าสะดวกพอสมควร  ส่วนถนนสายต่าง ๆ  โดยทั่วไปมีสะพาน  และท่อลอดเพื่อให้ น้ำไหลผ่านได้เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนนในบางบริเวณที่มีท่อลอดขนาดเล็กหรือชำรุดเสียหายอาจทำให้การไหลระบายน้ำไม่สะดวกเท่าที่ควรทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณเหล่านั้นเป็นระยะเวลาสั้น

 

  ๔.  ไฟฟ้า

 

                    ตำบลลิดลมีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบล  โดยจากจำนวนหลังคาเรือนทั้งตำบลพบว่า มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ  ๙๓.๙๕  อีกประมาณร้อยละ  ๖.๐๕  เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  โดยบ้านเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าประชากรสร้างบ้านเรือนไกลจากชุมชน    ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้าไปดำเนินการขยายเขตให้ได้