.

กศน.ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ยินดีต้อนรับ  NFE.Lidon selamat datang welcome to NFE.Lidon

 

 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาต้องการให้จัดค่ายค่านิยม 12 ประการ ที่ใด ?
ห้องประชุม กศน.จังหวัดยะลา
ศึกษาธิการ ภาค 12
ค่ายสิรินธร
เขื่อนบางลาง
  Home page    Contact us 
Contact us
 

กศน.ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 
ภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

          ตำบลลิดลเป็นตำบลหนึ่งใน  ๑๔  ตำบลของอำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาทางทิศตะวันตกประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    ตำบลลำใหม่    อำเภอเมืองยะลา

ทิศใต้              ติดต่อกับ    ตำบลยะลา      อำเภอเมืองยะลา

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    ตำบลพร่อน      อำเภอเมืองยะลา

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา

 

 

 

           พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๒๐.๐๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๒,๕๑๒.๕๐  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
            สภาพพื้นที่ของตำบลลิดล  เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม  แต่จะมีภูเขาบางส่วนบริเวณทิศตะวันตกของตำบลในหมู่ที่  ๕ เนื่องจากพื้นที่ทั้งตำบลเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม  จึงมีการทำสวนยางและทำนาเป็นส่วนใหญ่ ในบริเวณทางด้านตะวันออกของตำบล  มีถนนสายสำคัญตัดผ่านในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙  ไปเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๔๐๖๕  ในตำบลเปาะเส้ง     

 

 เขตการปกครอง

 ตำบลลิดล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๕  หมู่บ้าน

หมู่ที่  ๑  บ้านลิดล    กำนันชื่อ  นายยาซิง  สามะอุง

มู่ที่  ๒  บ้านบุ๊        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ      นายโยธิน  รอดพล

หมู่ที่  ๓  บ้านบาตูปูเต๊ะ   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายราเชนทร์  ทาเน๊าะ

หมู่ที่  ๕   บ้านตาโละ       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายวสันต์   เจ๊ะแต

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

1.  การคมนาคมของตำบลลิดล  มีการคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าไปสู่อำเภอเมืองยะลาตัดผ่านตำบลในหมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๓  ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๔๐๖๕  ในเขตตำบลเปาะเส้ง  ซึ่งเป็นถนนลาดยางสภาพ

 

2.  การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙  สามารถเชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานีผ่านตำบลลิดลในหมู่ที่  ๑ หมู่ที่  ๒        และหมู่ที่  ๓  เข้าสู่อำเภอเมืองยะลา  ซึ่งเป็นถนนลาดยางสภาพดี

 

3.  การคมนาคมติดต่อภายในตำบล  และตำบลใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ ทางหลวงหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๙ สามารถเชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลลำใหม่  ตำบลพร่อน  และตำบลเปาะเส้ง  นอกจากนี้ยังมีถนนโครงข่ายเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต  เสริมเหล็กสภาพดี

 

4.  การบริการรถโดยสารของตำบล  จะมีรถโดยสารประจำทางจากอำเภอเมืองยะลาถึงอำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานีผ่านตำบลลิดลในบริเวณหมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๓

 

การสาธารณูปโภค

 

๑.  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

           เนื่องจากตำบลลิดลมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ดังนั้นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจึงอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในตำบล  ได้แก่  คลองลูโบะปือแต    คูส่งน้ำจีจา  คูส่งน้ำบ้านบุ๊  คูส่งน้ำบาตูปูเต๊ะ  และคูส่งน้ำตาโล๊ะ

 

๒.  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค

 

-  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

 

          -  ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นที่มีอยู่ในแต่ละครัวเรือนหรือใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น  บ่อบาดาล ซึ่งเป็นบ่อสาธารณะที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

 

  -  แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค

 

            ส่วนใหญ่บริโภคน้ำฝนเป็นหลัก  โดยแต่ละครัวเรือนจะมีภาชนะสำหรับรองรับน้ำฝน  หรือโอ่งซีเมนต์สำหรับกักเก็บน้ำ

 


๓.  การระบายน้ำ

 

             มีการระบายน้ำผ่านไปยังบริเวณคู  คลอง  หนองน้ำต่าง ๆ  และบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม  การไหลระบายของน้ำนับว่าสะดวกพอสมควร  ส่วนถนนสายต่าง ๆ  โดยทั่วไปมีสะพาน  และท่อลอดเพื่อให้ น้ำไหลผ่านได้เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนนในบางบริเวณที่มีท่อลอดขนาดเล็กหรือชำรุดเสียหายอาจทำให้การไหลระบายน้ำไม่สะดวกเท่าที่ควรทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณเหล่านั้นเป็นระยะเวลาสั้น

 

  ๔.  ไฟฟ้า

 

                    ตำบลลิดลมีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบล  โดยจากจำนวนหลังคาเรือนทั้งตำบลพบว่า มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ  ๙๓.๙๕  อีกประมาณร้อยละ  ๖.๐๕  เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  โดยบ้านเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าประชากรสร้างบ้านเรือนไกลจากชุมชน    ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้าไปดำเนินการขยายเขตให้ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา


นายกามารูซามัน  เบณมะ
หัวหน้า กศน.ตำบลลิดล


 

 

 

นางสาวสุรนีย์  นาคสง่า
ครูอาสาสมัครฯ ตำบลลิดล

นางสาวมารียะ  สาแมง
ครูอาสาฯ ปอเนาะ ตำบลลิดล

 

 
August 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 August 2563
 
 
All online 2 People
IP number 34.200.222.93
You are visitor number 72,525
กศน.ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
หมู่ ๑ บ้านลิดล ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๘๖-๒๙๐๙๖๔๒  Fax : -
Email : Ameen_Yala@outlook.co.th