หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

กศน.ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ที่ตั้ง และอาณาเขต 

               ตำบลบันนังสาเรงเป็น 1 ใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พื้นที่ติดกับตำบลสะเตงนอกและตำบลบุดี  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 11 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง)

 

          ทิศเหนือ     ติดกับตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมืองยะลา

 

          ทิศใต้         ติดกับตำบลกรงปินัง  และตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง

 

          ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลบุดี  อำเภอเมืองยะลา

 

          ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมืองยะลา

 

เนื้อที่   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

 

          ตำบลบันนังสาเรง   มีเนื้อที่โดยประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  14,875 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
         
  ตำบลบันนังสาเรง  มีลักษณะเป็นภูเขาสลับกับเนินสูง  ทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นแนวเขาติดต่อกับตำบลบุดี  อำเภอเมืองยะลา  แล้วลาดลงมาทางด้านทิศตะวันตก  สู่แม่น้ำปัตตานี  ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลบันนังสาเรง  กับตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  และอำเภอเปาะเส้ง  อำเภอเมืองยะลา   สภาพพื้นเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม  ประกอบด้วย  การทำนาข้าวในพื้นที่ราบลุ่ม  และการปลูกไม้ผลในที่ราบ  และการปลูกยางพาราในพื้นที่เนินเขาและภูเขา

สภาพภูมิอากาศ

 

 

 

         อากาศร้อน-ชื้น  ฝนตกกระจายเกือบตลอดปี  มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  เมษายน  และฤดูฝน  ช่วงเดือน  พฤษภาคม-มกราคม

 

เขตการปกครอง
       ตำบลบันนังสาเรงแบ่งเขตการปกครองเป็น  6  หมู่บ้าน

 

 

 

         หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิกัด QH 507189  LAT 06 29.925  วัดพิกัดที่ รร.บ้านพงยือไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          พิกัด QH 504169  LAT 06 28.827  วัดพิกัดที่ รร.บ้านบันนังบูโย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          หมู่ที่ 3 บ้านตาราแดะ