.

ปรัชญา : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน   กศน.เพื่อประชาชน : การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.อำเภอรามัน จัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผุ้สูงอายุ
กิจกรรมอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมทักษะชีวิต
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษานายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผอ.กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     
นางภัทราพร  ศรีพลอย
ครู คศ.2
 นางสาวใบด๊ะ  เหมือนกู้
ครูผู้ช่วย
 นางยุวดี  สุขโต
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4

  

พนักงานราชการ ( ครู ศรช.)

 

     
 นางสาวนิรอฮานี  กะลูแป
ครู ศรช. ต.โกตาบารู
 นางสาวปิยวรรณ์  ชนะทอง
ครู ศรช. ต.กอตอตือร๊ะ
 นางสาวนุรฮายาตี  บาหะ
ครู ศรช. ต.บาโงย
     
 นางสาวฟาอีซ๊ะ  หะเล๊าะ
ครู ศรช. ต.กาลอ
 นางสาวรอฮานา  บือซา
ครู ศรช. ต.กายูบอเกาะ
 นางสาวสุไรยา  ปายอ
ครู ศรช. ต.กาลูปัง
     
 นางสาวพาตีเม๊าะ  ดีรี
ครู ศรช. ต.เกะรอ
 นางสาวสาปีน๊ะ  มะยีเต๊ะ
ครู ศรช. ต.บาลอ
 นายมะซอเร  ตะเยาะแม
ครู ศรช. ต.ท่าธง
     
 นายรอมือลี  อาแด
ครู ศรช. ต.บือมัง
 นายรุกมัน  เจ๊ะเลาะ
ครู ศรช. ต.อาซ่อง
 นายวันสุกรี  มอลอ
ครู ศรช. ต.บาลอ
     
 นายสมาแอ  มะแซ
ครู ศรช. ต.โกตาบารู
 นายอภินันท์  ตงนุใย
ครู ศรช. ต.กายูบอเกาะ
 นายอัดนัน  มะลิแต
ครู ศรช. ต.วังพญา
     
 นายอับดุลเล๊าะ  โตงนุแย
ครู ศรช. ต.จะกว๊ะ
 นางไลลา  ปาลวัณ
ครู ศรช. ต.เนินงาม
 นางนุรฮายาตี บาหะ
ครู ศรช. ต.บาโงย

  

 พนักงานราชการ ( ครู อาสาสมัครฯ กศน.)

 

     
 นายมาหามะรอสีดิง  โต๊ะเก็ง
ครู อาสาฯ ต.บือมัง
 นางสาวนิสิตา  โซ๊ะต่าน
ครู อาสาฯ ต.กายูบอเกาะ
 นางสาวพิชญาภัค  จันทร์ดำ
ครู อาสาฯ ต.อาซ่อง
     
 นางสาวยามีล๊ะ  แลหา
ครู อาสาฯ ต.วังพญา
น.ส.วันอะซีซาน หะยีแวดาโอ๊ะ
ครู อาสาฯ ต.กอตอตือร๊ะ
 นางสาวสารีผ๊ะ  จำนงฤทธ์
ครู อาสาฯ ต.กาลูปัง
     
 นางสาวสุรีภรณ์  อามิงวามิง
ครู อาสาฯ ต.จะกว๊ะ
 นางสาวแวคอลีเยาะ  โต๊ะอีแม
ครู อาสาฯ ต.บาลอ
 นางสาวจรินญา  แสงจันทร์
ครู ศรช. ต.กาลอ
     
 นางสากีน๊ะ  บิงดอเล๊าะ
ครู อาสาฯ ต.ท่าธง
 นางอัญชิวา  ทองดียิ่ง
ครู อาสาฯ ต.เกะรอ
 นายประเสริฐ  บำเรอ
ครู อาสาฯ ต.โกตาบารู
     
 นายสุไลมาน  ยะโก๊ะ
ครู อาสาฯ ต.เนินงาม
 นายอิทธิพล  มะหะหมัด
ครู ศรช. ต.ยะต๊ะ
 นายอัดนัน  มะลิแต
ครู ศรช. ต.วังพญา

 

 

 

  พนักงานราชการ ( ครู อาสาสมัครฯ ปอเนาะ )

 

     
 นายอัคบาร์  หะระตี
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บาโงย
 นางสาวพาซีย๊ะ  สะมาแอ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.จะกว๊ะ
 นางรอกีเย๊าะ ดาแซ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เนินงาม
     
 นางสาวซากีเราะ  สาและ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.กาลูปัง
 นางสาวอิสซะฮ์  มาแซ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.วังพญา
 นางมารีย๊ะ  วาแม
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บาโงย
     
 น.ส.นุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บือมัง
 นางนิจัสมี  แวโด
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เนินงาม
 นางสาวอาดีละห์  เด็งบาตู
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.กาลอ
     
 นางสาวซูรีนา  แบอะ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บือมัง
 นางสาวรอเมาะ  คามิ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บือมัง
 นางอิลฮาม  ปะตะลู
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บือมัง
     
 นางรัชนี  มะดีเย๊าะ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.กาลูปัง
 นางสาวรอบีย๊ะ ดอเลาะ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.วังพญา
 นายสาซาลี  เซะบากอ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.ตะโละหะลอ
     
 นางสาวแวมาเรียม แวดือราแม
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.อาซ่อง
 นางสาวปิยวรรณ์  ชนะทอง
ครู ศรช. ต.กอตอตือร๊ะ
 นางสาวนุรฮายาตี  บาหะ
ครู ศรช. ต.บาโงย
     
 นางสาวฟาอีซ๊ะ  หะเล๊าะ
ครู ศรช. ต.กาลอ
 นางสาวดาราณี  ดือราอิง
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.วังพญา
 นางสาวนูรไอนี  ตอแลมา
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.วังพญา
     
 นางสาวยาริณี  ดือราแม
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.กาลูปัง
 นางสาวรอกีเยาะ ยา
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เนินงาม
 นางสาวสุไฮลา  หามะบูเก๊ะ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เนินงาม
     
 นางสาวอัลลาวีย๊ะ  ลุงแซร์
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.กาลอ
 นางสาวอีย์มาน  เลาะยิ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.อาซ่อง
 นางสาวฮาสือนะ ดอเล๊าะหะมะ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เนินงาม
     
 นางอาฟานี เจีะแว
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บือมัง
 นายกิฟลี  แกซิ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เนินงาม
 นายดุลยา  รูมอ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.วังพญา
     
 นายฟารีด  เด็ง
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เกะรอ
 นายฟาริด ลงยะระ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.โกตาบารู
 นายอับดุลเราะมาน  ดิงพะแน
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.กาลูปัง
     
 นายอัลนากิฟท์  ดารอเดร์
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.เกะรอ
 นายอัลฟารุก  ทาหา
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.โกตาบารู
 นายอิสมาแอ  เสะนุง
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.ยะต๊ะ
     
 นายฮาเซ็ง  เจ๊ะหลง
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.บาโงย
 นางสาวสุนิตา  เจ๊ะโซะ
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.ท่าธง
 นางสาวซูไลฮา หะยีหะซา
ครู อาสาฯปอเนาะ ต.กาลูปัง

 

 

ลูกจ้างเหมาบริการ

     
 นางสาวเรณู  ตาเฮ
พนักงานบริการ
 นางสาวซาร่าห์  ปาทาน
บรรณารักษ์
 นางสาว......... .........
พนักงาน..........

 

 

นายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน

 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๕๕-๕๗ หมู่ที่ ๑ ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
Tel : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑  Fax : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑
Email : ksn_raman@hotmail.com