.

ปรัชญา : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน   กศน.เพื่อประชาชน : การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.อำเภอรามัน จัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผุ้สูงอายุ
กิจกรรมอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมทักษะชีวิต
  หน้าหลัก    ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

ปรัชญา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน

 

วิสัยทัศน์

              ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายและทั่วถึง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

           ๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

           ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

           ๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           ๔. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

           ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

นายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน

 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๕๕-๕๗ หมู่ที่ ๑ ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
Tel : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑  Fax : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑
Email : ksn_raman@hotmail.com