.

ปรัชญา : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน   กศน.เพื่อประชาชน : การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
คุณต้องการให้ กศน.อำเภอรามัน จัดกิจกรรมใดมากที่สุด ?
กิจกรรมผุ้สูงอายุ
กิจกรรมอาชีพระยะสั้น
กิจกรรมทักษะชีวิต
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

๑. นายสะตอพา   วาแมดีซา        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง       ประธานกรรมการ

๒. นายอารีเพ็ง     ดาราหะ          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                         กรรมการ

๓. นายอาแซ  กามาอุเซ็ง            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม      กรรมการ

๔. นางสุไบด๊ะ  ยะมา                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมชุมชนฯ           กรรมการ

๕. นายฮาสัน  สามะ                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    กรรมการ

๖. นายซาลี  วาแมดีซา                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง                        กรรมการ     

๗. นายตีพะลี  อะตะบู                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น               กรรมการ

๘. นางฮาซือเมาะ  หะสีแม          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข                         กรรมการ

๙. นายทัศน์พล  กาญจโนภาส     ผอ.กศน.อำเภอรามัน                                   กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายทัศน์พล  กาญจโนภาส
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน

 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 

กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๕๕-๕๗ หมู่ที่ ๑ ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
Tel : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑  Fax : ๐๗๓-๒๙๕๑๑๑
Email : ksn_raman@hotmail.com