หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\obeclms\core_main\function\function_button.php on line 257
  แนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง! สำหรับครู กศน.  
      

ขอบคุณข้อมูลจาก อ.เอกชัย ยุติศรี

ตามที่กำหนดให้ผู้เรียน กศ.ขั้นพื้นฐาน ต้องมีเวลามาเรียนสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง ( ดูหนังสือสั่งการได้ในข้อ 6 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/550293 ) นั้น วันนี้ ( 29 ต.ค.56 ) ผมได้เรียนถามท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. ว่า ใน 9 ชั่วโมงนี้ จัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง
ท่าน ผอ. กรุณาอธิบาย ว่า สามารถแบ่ง 9 ชั่วโมง ออกเป็น 3 ส่วน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังนี้

1. เรียนกับครู กศน. 3 ชั่วโมง
เป็นการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เต็มรูปแบบ มี “แผนการสอน” แต่ละครั้ง โดยละเอียด เหมือนกับการสอนของครูในระบบโรงเรียน โดยทั่วไปจะนำเนื้อหาที่ยากง่ายปานกลางมาสอน จะทำแผนการสอนแบบบูรณาการ หรือแผนการสอนแยกรายวิชาก็ได้

2. เรียนเสริมกับครู กศน. หรือครูสอนเสริม 3 ชั่วโมง
เป็นการเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของนักศึกษา อาจจะเป็นการทบทวน การฝึก การติว การสอนเสริม ในเนื้อหาที่ยาก นักศึกษายังไม่เข้าใจ หรือได้คะแนนการวัดผลระหว่างภาคต่ำ คล้ายการ “สอนเสริม” เดิม เพียงแต่กำหนดจำนวนชั่วโมงให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและนำมารวมไว้ในภาคบังคับสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมงนี้

3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามที่ครูมอบหมาย 3 ชั่วโมง
เป็นลักษณะ “การบ้าน” ที่ระบุชัดเจนว่าให้ทำอะไร หรือหาคำตอบอะไร โจทย์หรือคำถามมีกี่ข้อ อะไรบ้าง โดยให้ไปศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ใดก็ได้ แล้วนำมาส่งหรือมานำเสนอในช่วง 3 ชั่วโมงส่วนที่ 3 นี้ของสัปดาห์ต่อไป ( ในเวลา 3 ชั่วโมงนี้ เป็นการส่งหรือนำเสนอการบ้านครั้งที่แล้ว การตรวจการเฉลย และการทำความเข้าใจกับการบ้านครั้งต่อไป )

     ทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องกำหนดเป็นแผน เป็นตาราง ล่วงหน้าตลอดภาคเรียน โดยจำแนกรายสัปดาห์ ว่า สัปดาห์ที่ 1 ส่วนที่ 1 จะสอนวิชาอะไร/เรื่องอะไร ส่วนที่ 2 จะเสริมเรื่องอะไรบ้าง ส่วนที่ 3 จะให้การบ้านอะไรบ้าง กำหนดให้ครบทุกสัปดาห์ โดยครูทำแผนนี้ร่วมกับผู้เรียน และส่งแผนนี้ให้สถานศึกษาตั้งแต่ต้นภาคเรียน

     นักศึกษา “ทุกคน” ต้องมีเวลามาเรียนสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมงนี้ ตามเกณฑ์ 75 % จึงจะมีสิทธ์สอบปลายภาค ( ส่วนกลางกำลังพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มเกณฑ์เป็น 80 % หรือไม่ ) เช่น สัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง รวมภาคเรียนละ 162 ชั่วโมง นักศึกษาแต่ละคนก็ต้องมาอย่างน้อย 122 ชั่วโมง โดย กศน.อำเภอ/เขต จัดการเรียนการสอนวิธีนี้วิธีเดียว

     ทางเลือกของผู้ที่ไม่มีเวลามาเรียนสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง คือ เรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกล หรือเทียบระดับการศึกษา ( ต้องอายุ 20 ปี มีอาชีพ )
ถ้าต้องไปทำงานต่างจังหวัด ให้ไปสมัครเรียนในจังหวัดที่ทำงาน เพื่อความสะดวกในการเรียน: อาธิป บูสา
: 2556-10-31