.

 

ยินดีต้อนรับสู่ "กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE YALA for Peaple"

 
 
 


 
 
 

  หน้าหลัก    คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 

งานการเงินและบัญชี / งานพัสดุ
ขั้นตอนการเรียงเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าสาธารณูปโภค
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที)
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าเล่าเรียนบุตร
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่ารักษาพยาบาล
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าเช่าบ้าน
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าตอบแทน (กรณีจัดอบรม/ประชุม)
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าตอบแทนวิชาชีพ
- ขั้นตอนการเรียงเอกสาร จัดซื้อ/จัดจ้าง
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าจ้างเหมาบริการกรณีเบิกด้วยเงินงบประมาณของจังหวัด
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารค่าจ้างเหมาบริการกรณีเบิกด้วยเงินงบประมาณของอำเภอ
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารยืมเงินราชการ
- ขั้นตอนการเรียงเอกสารการส่งใช้เงินยืมราชการ
- ขั้นตอนการเรียงเอกสาร ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ขั้นตอนการเรียงเอกสาร จัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งใช้ใบสำคัญเพื่อชดใช้เงินยืมราชการ

ตัวอย่างบันทึกการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าสาธารณูปโภค
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าเช่าบ้าน
- ตัวอย่างบันทึกเบิกเงินพนักงานราชการ
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าตอบแทนวิทยากรอบรม
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม/ครูวิชาชีพ
- ตัวอย่างบันทึกอนุมัติยืมเงินราชการ
- ตัวอย่างบันทึกส่งใช้เงินยืมราชการ (ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ)
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าจ้างเหมาบริการ (กรณีเบิกเงินงบประมาณของอำเภอ)
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าจ้างเหมาบริการ (กรณีเบิกเงินงบประมาณของจังหวัด)
- ตัวอย่างบันทึกเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าซื้อ/ค่าจ้าง)
- ตัวอย่างบันทึกส่งใช้เงินยืมราชการ (ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ)

ข้อมูลโดย งานการเงินและบัญชี / งานพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

ส่วนหน้า

บทที่ 1 การบริหารงานวิชาการ

บทที่ 2  การบริหารงบประมาณ

บทที่ 3  การบริหารงานบุคคล

บทที่ 4  การบริหารทั่วไป

บทที่ 5  ลักษณะของครูที่ดี

ภาคผนวก

** ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ อยู่ระหว่างปรับปรุง**

 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 


นายคณิน  ทองเอียด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.125.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 438,328
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel : 073-212732  Fax : 073-247239
Email : yala_nfedc@nfe.go.th : Website: http://yala.nfe.go.th
UPDATE OBECLMS  by Jantima Phromkaew (Information technician)