หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  มหกรรมจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

  มหกรรมเปิดโลกใหม่เพื่อการเรียนรู้ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา

  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูต้นแบบวิชาภาษาไทย กิจกรรมการสอนภาษาไทยในสถาบันศึกษาปอเนาะ

  ค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙(วันที่ ๓)

  โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  โครงการพระดาบสสัญจรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑/๒๕๕๙

  อบรมผู้กำกับลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

  โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมการรู้ัจักสิทธิและหน้าที่)

  ศึกษาดูงานการจัดทำรายการโทรทัศน์เรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง๓

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ต่อไป