.

กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา    " กศน. เพื่อประชาชน "

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมโชค ใหม่ชุม
ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     
 นางจงรักษ์ เฉียงตะวัน
ครู คศ.2(ช่วยราชการ สบย.12)
 นางอภินันท์ เอมกมล
ครู คศ.2
 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี
ครู คศ.2

 

     
    นางสาวโซเฟีย สะมะลี
                ครูผู้ช่วย
 นางอภินันท์ เอมกมล
ครู คศ.2
 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี
ครู คศ.2

 

พนักงานราชการ

     
 นางสุธาทิพย์ ใหม่ชุม
ครู ศรช.ตำบลตาเซะ
นางสาวนัซรีน บาเหะ
ครู ศรช.ตำบลสะเตงนอก
 นางสาวอัญชลี สาและ
ครู ศรช.ตำบลท่าสาป

 

     

 นางอรษา สุขโอ
ครู ศรช.ตำบลเปาะเส้ง

 นายมุกตาร์ ประดู่
ครู ศรช.ตำบลยุโป

 นางสาวอาอีดะห์ ดอเล๊าะ
ครู ศรช.ตำบลยะลา

 

     

 นายกามารูซามัน ลาเตะ
ครู ศรช.ตำบลยะลา

 นายดาวิดส์ ลาเต๊ะ
ครู ศรช.ตำบลสะเตง

 นางสาวนฤมล เลาะลาแม
ครู ศรช.ตำบลลำใหม่

 

     

 นางสาวพรรณี แก้วแดง
ครู ศรช.ตำบลลำพะยา

 นางสาวพัชรี ฤทธิเดช
ครู ศรช.ตำบลหน้าถ้ำ

 นางสาวฟารีดา สะระยะ
ครู ศรช.ตำบลบันนังสาเรง

 

     

 นางสาวรอมละฮ เบ็นฮาเซ็ม
ครู ศรช.ตำบลตาเซะ

 นายศรันย์ แวดาแม
ครู ศรช.ตำบลบุดี

 นางสาวซีตีอามีเนาะ มะจิ
ครู ศรช.ตำบลพร่อน

 

     

 นายอุสมาน สาและ
ครู ศรช.ตำบลยุโป

 นายศรันย์ แวดาแม
ครู ศรช.ตำบลบุดี

 นางสาวซีตีอามีเนาะ มะจิ
ครู
ศรช.ตำบลพร่อน

 

     

 นางสาวนูรีซัน ยารง
ครู ศรช.ตำบลสะเตง

 นาสาวอามีเนาะ มะเร๊ะ
ครู ศรช.ตำบลบุดี

 นางสาวอนงค์ ชูเมือง
ครู ศรช.ตำบลสะเตงนอก
     

 นางจิตรา มากูส      
ครู อาสาฯตำบลลำใหม่     

นายซูลกิพลี มะณีหิยา
ครู อาสาฯตำบลยะลา

นางต่วนซูรียานิง ต่วนกอแต
ครู อาสาฯตำบลยุโป

 

     

 นางตอยีบ๊ะ หิเล      
ครู อาสาฯตำบลท่าสาป    

นางสาวสิริพร ศรีโหร
ครู อาสาฯตำบลเปาะเส้ง

นางสาวจริยา หะยียะซา
ครู อาสาฯตำบลหน้าถ้ำ

 

     

 นายมูฮำหมัด เจ๊ะมะ       
ครู อาสาฯตำบลสะเตงนอก     

นางปรีดา จันทรัตน์
ครู อาสาฯตำบลพร่อน

นางสุภาพร จันทร์ดำ
ครู อาสาฯตำบลสะเตง

 

     

 นางสาวนูรีซัน ทองประสิทธิ์       
ครู อาสาฯตำบลสะเตง    

นายสมนึก สุขโอ
ครู อาสาฯตำบลสะเตง

นางสาวสุภาพร ไชชนะ
ครู อาสาฯตำบลสะเตง

 

     

 นางโรสใอณีย์ หะยีเย๊ะ       
ครู อาสาฯตำบลสะเตง    

นางอมรรัตย์ บำเรอ
ครู อาสาฯตำบลสะเตง

นายนิอับดุลรอมัน ยีกาเดร์
ครู อาสาฯตำบลตาเซะ

 

     

 นางสาวสุรนีย์ นาคสง่า       
ครู อาสาฯตำบลลิดล   

นางสุดารัตน์ รัตนโชติกานนท์
ครู อาสาฯตำบลลำพะยา

นายศรัญยู กาญจโนภาาส
ครู อาสาฯปอเนาะ

 

     

 นายอารีฟีน เด่นดรุวัน      
ครู อาสาฯตำบลบันนังสาเรง     

นายอาหามะ เตมะ
ครู อาสาฯตำบลบุดี

นายซูไฮรี กาเร็ง
ครู อาสาฯปอเนาะ

 

     

 นายซอบือรี แซะเซ็ง      
ครู อาสาฯ ปอเนาะ    

นายสันติพงษ์ นราพาษ์เกษม
ครู อาสาฯ ปอเนาะ

นายอดิสร เมทาลง
ครู อาสาฯปอเนาะ

 

     

 นาสาวเบญจวรรณ ศรีวัง      
ครู อาสาฯ ปอเนาะ    

นางเกศณิตา พัฒน์ถิรชัย
ครู อาสาฯ ปอเนาะ


นางสาวอัสมาร์ ยะโกะ
ครู อาสาฯปอเนาะ

 

     

 นางสาวเดะขอมือซะ ดิง      
ครู อาสาฯ ปอเนาะ    

นางสาวรอฮานี กะมาลอ
ครู อาสาฯ ปอเนาะ

นางสาวนารีมัน แวดายะ
ครู อาสาฯปอเนาะ

 

     

 นางสาวมัสเตาะ อาสาบาโง      
ครู อาสาฯ ปอเนาะ    

นางสาวมารียะ สาแมง
ครู อาสาฯ ปอเนาะ

นางสาวฮัยฟาร์ บือราเฮง
ครู อาสาฯปอเนาะ

 

     

 นางสาวนุรใอนี มะต่อมะ      
ครู อาสาฯ ปอเนาะ    

นางสาวนัจวา ตาเยะ
ครู อาสาฯ ปอเนาะ

นางสาวนารีมาน หะยีอาแว
ครู อาสาฯปอเนาะ

 

ลูกจ้างชั่วคราว

     
 นางสาวเขมิกา ปอแซ
ครูอาสาฯกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 นางสาวสุคนธ์ คงสำเร็จ
ครูอาสาฯกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 นายธีรยุกธ วัฒนะชัย
ครูสอนคนพิการ

 

     
 นางสาวโรสมีนี เซ็ง
ครูสอนคนพิการ
 นางสาวนันท์ภัส รัตนโชติกานนท์
ครูสอนคนพิการ
นางสาวรุสมาวาตี ปอแซ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ลูกจ้างเหมาบริการ

     
 นางนิตยา บินเมรุนี
พนักงานบริการ
 นายสุดิง เต๊ะ
พนักงานบริการ
 นางสาวรุสมารียา ปอแซ
พนักงานธุรการ

 

     
 นางสาวฮัสลีนา เร็งมา
บรรณารักษ์
 นางสาวฮาลีนี เจ๊ะหะ
บรรณารักษ์
 นางอาภาพร ยางสูง
บรรณารักษ์

 

     
 นางสาวฮานีซะห์ ลาเตะ
บรรณารักษ์
 นางนิตยา วงศ์ละคร
พนักงานบริการ
 นายสามะแอ มณีหิยา
พนักงานบริการ

 

     
 นางสาวหทัยทิพย์ ฆังมณี
บรรณารักษ์
 นางสาวสุวรรณี ฤทธิ์โต
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 นายสามะแอ มณีหิยา
พนักงานบริการ

 

 

นายสมโชค  ใหม่ชุม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา

 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.48.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 91,579
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ กศน.อำเภอเมืองยะลา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑ ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
Tel : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖  Fax : ๐๗๓-๒๔๓๑๕๖
Email : nfe.muangyala@gmail.com