.

กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ยินดีต้อนรับ

 
 

กศน.ตำบล ทั้ง ๕๘ แห่ง

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
 
 
 
 
คุณคิดอย่างไร จบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน ?
ดี
ไม่ดี
 
 

  SAR 2553

   SAR  2554

   SAR  2555

   SAR   2556

   SAR   2557

   SAR   2558

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

 ปรัชญา   “การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

          วิสัยทัศน์  ประชาชนในพื้นที่อำเภอกาบัง  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

 

                     อัตลักษณ์   (เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)   “การคิดเป็น

 

           พันธกิจ

                       ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 

          ๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้

สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างทั่วถึง

          ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในด้านการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

          ๔. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

          . พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

  

นางภิญโญ ภาชโน

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบัง

 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.48.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 160,400
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๑ รพช-ลาแล หมู่ ๕ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
Tel : ๐๗๓-๒๕๘๐๘๘  Fax : ๐๗๓-๒๕๘๐๘๘
Email : kabang.nfe@hotmail.com