.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 
 

กศน.อำเภอ

 

หน่วยงานส่วนกลาง

 

ห้องสมุดประชาชน

 

สถาบันศึกษาปอเนาะ

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ผลงานวิจัยของผู้บริหาร 
ผลงานวิจัยของผู้บริหาร
 

 

ชื่อผลงานวิชาการ             รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อผู้รายงาน                       นางวาสนา  อนุสรณ์ประเสริฐ

ระยะเวลาดำเนินการ        ปีการศึกษา 2556

 

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์

รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลาโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

วิธีดำเนินการ

               การรายงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ครั้งนี้ศึกษาจากประชากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย ครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ซึ่งรวมทั้งสิ้น 22 คน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยการหาค่าเฉลี่ย (m)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s) โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

 

 

 

 นางวาสนา  อนุสรณ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการ กศน.เบตง

นางอาอัยเสาะ  ดาจูดา
ครูชำนาญการ
 

  

 

 

นายสัญญา  ทวีโส๊ะ
ครูผู้ช่วย

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

ภาคีเครือข่าย

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.159.30.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 91,146
 
กศน.ยะลา เพื่อประชาชน   NFE_YALA   Create by OBECLMS   Modify by Mr.Artip Busa

กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๕ ถ.อัยเยอร์เบอร์จัง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐
Tel : ๐๗๓-๒๓๒๐๔๔  Fax : ๐๗๓-๒๓๔๔๙๑
Email : nfe_betong@hotmail.com