click

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
1 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
073-212732     http://yala.nfe.go.th     yala@nfe.go.th